Buvik grunneierlag

Grunneierlaget for vilt- og fiskestell m. m. er en sammenslutning av ca. 65 grunneiere i Buvika. Saksområdet er viltstell, fiskestell og arealdisponering for hytter og friluftsliv (turisme). Laget virker som rådgivnings- og samarbeidsorgan i hytte og friluftssaker.


Formål

Grunneierlaget skal på samvirkemessig grunnlag søke å utnytte grunneiernes rettigheter på en etter langsiktig vurdering best mulig måte. Laget skal arbeide for godt vilt- og fiskestell etter næringsmessige prinsipper. Innenfor rammen av rasjonell drift skal laget søke å tilgodese den ikke jordeiende befolknings interesser ved at allmennheten gis adgang til jakt- fiske og friluftsliv.